ΒΙΟ-ΑΥΞΗΣΗ (BIO-AUGMENTATION) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Έλεγχος Λυμάτων
Η Custom Biological Inc. παρέχει τεχνητά βακτήρια και βιολογικά προϊόντα. Οι τεχνικές παραγωγής βακτηρίων σε
μεγάλες ποσότητες είναι πολύ σημαντικές γιατί πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και η ζήτηση εκ μέρους των
πελατών. Ενα από τα πιο πετυχημένα προϊόντα είναι το Custom WP και Custom FM, που χρησιμοποουνται ως βιολογικό
πρόσθετο σε υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή ως αποκλειστικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας για
εναλλακτικές μορφές καθαρισμού υγρών λυμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες.


ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Το πρόβλημα με ορισμένες μονάδες επεξεργασίας υγρών λυμάτων έγκειται στο γεγονός ότι αυτές είτε
υπερφορτώνονται είτε θεωρούνται πεπαλαιωμένες πριν καν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Ο σύμβουλος
μικροβιολόγος της Custom Biological Inc., Dr. Clarence L. Baugh, αναλύει τα προβλήματα που παρουσιάζει η
επεξεργασία των λυμάτων απομονώνοντας τα βακτήρια που δρουν σε μια τέτοια μονάδα και όχι μεγεθύνοντας τη
συνολική χωρητικότητά της. Οι επιστήμονες που διεξάγουν έρευνες σχετικά με τα υγρά λύματα εκτιμούν ότι το 5-10%
των υπαρχόντων βακτηρίων σε μια μονάδα καθαρισμού λυμάτων συμβάλλουν στη διαδικασία επεξεργασίας των
λυμάτων. Τα υπόλοιπα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το διαθέσιμο οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά. Στο προϊόν
Custom WP/Custom FM η Custom Biological Inc. έχει επιλέξει ειδικά τα βακτήρια ώστε να αυξήσει το ποσοστό αυτών των
‘ενεργών βακτηρίων’ μέσα στη μονάδα επεξεργασίας, βελτιώνοντας έτσι τα γενικά αποτελέσματα της μονάδας. Το
Custom WP/Custom FM είναι ένα ζωντανό συνεργικό μείγμα φυσικών βακτηρίων τάξης I, που έχουν επιλεγεί ειδικά λόγω
της ικανότητάς τους να διασπούν γρήγορα στερεές ουσίες, λίπη, λιπίδια, πρωτεΐνες, απορρυπαντικά, υδρογονάνθρακες
και άλλες ενώσεις. Αυτές οι ενώσεις είτε υπερφορτώνουν τις μονάδες επεξεργασίας είτε είναι τοξικές για το σύστημα
επεξεργασίας των λυμάτων. Το Custom WP/Custom FM προστίθεται σε ποσότητα μεταξύ δύο και είκοσι μερών ανά
εκατομμύριο (ppm) και είναι απολύτως ασφαλές για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά. Το Custom WP/Custom FM είναι
κατάλληλο για όλους τους τύπους μονάδων επεξεργασίας και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά το βιοχημικά
απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) και τα αιωρούμενα στερεά. Τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα υπήρξαν η μείωση της ιλύος
και η γρήγορη διάσπαση λιπών, λαδιών και λιπαρών ουσιών στα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Παράδειγμα: μια
μονάδα επεξεργασίας στην Ιρλανδία είχε μηνιαίο μέσο BOD 380 mg ανά λίτρο πριν την επεξεργασία. Το BOD αυτό
μειώθηκε στα 24 mg ανά λίτρο, που ισούται με μείωση της τάξης του 94%. Επιπλέον, η απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου
για τη λειτουργία της μονάδας μειώθηκε κατά 35%. Αυτά τα αποτελέσματα θεωρούνται εξαιρετικά. Εξάλλου, το Custom
WP/Custom FM σημείωσε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε μονάδες επεξεργασίας υγρών λυμάτων που δέχονταν
αρνητικές επιδράσεις από βιομηχανικές περιοχές, λόγω των σημαντικών διακυμάνσεων στην παροχή και τη
συγκέντρωση των λυμάτων. Το Custom WP/Custom FM συμβάλλει στον έλεγχο της οσμής στις μονάδες επεξεργασίας
υγρών λυμάτων. Η οσμή μειώνεται μέσω της βακτηριακής αποσύνθεσης της οργανικής ύλης, γιατί τα γηγενή βακτήρια
δεν διασπούν εντελώς οργανικές ενώσεις όπως οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες και τα αμυλούχα συστατικά. Μεταξύ των
χημικών ενώσεων που προκαλούν αυτή τη δυσοσμία είναι το υδρόθειο, οι οργανικές θειούχες ενώσεις, τα οργανικά
οξέα και οι αμίνες. Οι μικροοργανισμοί στο Custom WP/Custom FM αξιοποιούν ουσιαστικά όλες τις διαθέσιμες οργανικές
ύλες και τις οξειδώνουν σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Ενεργώντας σε ανταγωνιστική βάση, προστίθενται
επιλεγμένοι μικροοργανισμοί σε ποσότητα περίπου ένα εκατομμύριο φορές τη συγκέντρωση των υπαρχόντων
βακτηρίων.

Η ποσότητα των υπαρχόντων βακτηρίων είναι τόσο μικρότερη, ώστε δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με επιτυχία για τη
διαθέσιμη οργανική ύλη. Το γεγονός αυτό περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή τους και μειώνει επίσης την
εκπομπή οργανικών ενώσεων που δημιουργούν τη χαρακτηριστική οσμή. Η μικρή ποσότητα ατελώς οξειδωμένων
οργανικών υλών που μπορούν ίσως να παράγουν χρησιμοποιείται αμέσως από τους μικροοργανισμούς του Custom
WP/Custom FM, μειώνοντας έτσι την οσμή ακόμα περισσότερο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε αγροτικές περιοχές, μπορούν να σχεδιαστούν πολύ απλά συστήματα για να
συμπληρώσουν την ενισχυμένη βιολογική δραστηριότητα του Custom WP/Custom FM. Με τη βιο-αύξηση και πολύ απλά
συστήματα, η ποιότητα των λυμάτων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά χωρίς το υψηλό κόστος κατασκευής νέων μονάδων
επεξεργασίας. Μολυσμένα ποτάμια και ρέματα μπορούν να ανανεωθούν γρήγορα με το Custom WP/Custom FM. Σε
πολλές περιπτώσεις αυτά τα φυσικά υδάτινα σώματα μπορούν να μετατραπούν σε αποδοτικές εγκαταστάσεις
επεξεργασίας με συνεχή βιο-αύξηση με το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων Custom WP/Custom FM. Άλλα παραδείγματα
μικρών συστημάτων επεξεργασίας που μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά με το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων Custom
WP/Custom FM είναι τα εξής: τυχαίες δεξαμενές και αερόβιες ή αεριζόμενες δεξαμενές. Οι τυχαίες δεξαμενές είναι
συστήματα χαμηλού κόστους που, με το Custom WP/Custom FM, αποτελούν πολύ αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις για
την επεξεργασία υγρών λυμάτων, ειδικά σε τροπικά και υποτροπικά κλίματα. Όταν εφαρμόζεται η βιο-αύξηση με το
σύστημα επεξεργασίας λυμάτων Custom WP/Custom FM, μπορούμε να αναμένουμε μειώσεις του BOD των οικιακών
υγρών λυμάτων, που έχουν υποστεί εσχαρισμό ή πρωτοβάθμια καθίζηση, της τάξης του 95%. Οι αερόβιες ή αεριζόμενες
δεξαμενές μπορούν επίσης να βιο-αυξηθούν με το Custom WP/Custom FM. Αυτές οι δεξαμενές μπορεί να είναι
μικρότερες σε μέγεθος ή να δεχθούν μεγαλύτερο φορτίο. Στο παρελθόν, παρατηρούνταν ανώμαλη λειτουργία όταν οι
δεξαμενές υπερφορτώνονταν ή όταν απορρίπτονταν στη δεξαμενή τοξικά χημικά. Ωστόσο, η προσθήκη του Custom
WP/Custom FM μπορεί να επαναφέρει τη δεξαμενή στην κανονική λειτουργία. Επίσης, όταν βιο-αυξηθούν με Custom
WP/Custom FM, αυτές οι δεξαμενές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία συσσώρευσης μετά την επεξεργασία στις
τυχαίες και αναερόβιες δεξαμενές. Το Custom WP/Custom FM, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βιο-αύξηση κατά τη
διασπορά των λυμάτων ή της ιλύος στο έδαφος καθώς και για την αφαίρεση της αμμωνίας και των φωσφορικών αλάτων
από τα υγρά λύματα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟ-ΑΥΞΗΣΗΣ
Στα προϊόντα της Custom Biological Inc. χρησιμοποιούνται μόνο τα βακτήρια τάξης 1, όπως αυτά ορίζονται από το
American Type Culture Collection. Τα βακτήρια τάξης 1 είναι, εξ ορισμού, μη παθογόνα και μη ευκαιριακά παθογενή.
Αυτοί οι οργανισμοί είναι ασφαλείς και δεν προκαλούν μολυσματικές ή λοιμώδεις επιπτώσεις σε ανθρώπους, ζώα ή
φυτά. Οι οργανισμοί αυτοί καθώς και τα προϊόντα μας έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. για χρήση
σε εγκαταστάσεις που ελέγχονται από το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. καθώς και σε μονάδες παραγωγής τροφίμων.
Κάθε οργανισμός έχει εγκριθεί από μικροβιολόγους του εργαστηρίου του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. Κάθε
παρτίδα παραγωγής έχει πιστοποιητικό καθαρότητας από σαλμονέλα.

Τα προϊόντα Custom WP και Custom FM διατίθοντε σε υγρό συμπύκνωμα και σε ταμπλέτα βραδείας διάλυσης.
Γρήγορες Συνδέσεις
Επεξεργασία Λυμάτων

Επιλογή Γώσσας :
  • Πιστοποιημένο αντιαναφλεκτικό & κατασβεστικό υλικό GEO FIRE PROTECTOR® (GFP) για κτίρια, βιομηχανίες, δάση, εκτάσεις κτλ.Περισσότερα
  • Τα Fizzt TAbs είναι αναβράζοντα δισκία που περιέχουν βακτηρία για χρήση σε σηπτική δεξαμενή συντήρησης (βόθροι), παράλληλα με έλεγχο των δυσάρεστων οσμών κια την απόφραξη του αποχετευτικού συστήματος από παγωμένα λίπη.Περισσότερα
  • Η Προστασία αντιγκράφιτι, εκτός από την ιδιότητα που έχει να προστατεύει οποιαδήποτε επιφάνεια από τα γκράφιτι βανδαλισμού, επίσης προστατεύει από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, την απολέπιση του χρώματος, τις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου, καθώς και από την υγρασία.Περισσότερα
Εξουδετέρωση Οσμών
Στα προϊόντα της Custom Bio Inc.
χρησιμοποιούνται μόνο τα βακτήρια
τάξης 1, όπως αυτά ορίζονται από το
American Type Culture Collection.
Τα βακτήρια τάξης 1 είναι, εξ
ορισμού
[+] Διαβάστε περισσότερα >
Λιποδιάλυση
Οι παγίδες λιπών και οι γραμμές
αποστράγγισης αποτελούν ένα
διαρκές πρόβλημα συντήρησης για τα
περισσότερα εστιατόρια, τα
σουπερμάρκετ και τα φαστ φουντ...
[+] Διαβάστε περισσότερα >
Οικολογική Διαχείρηση
Ένα σοβαρό πρόβλημα σε όλες τις
πισίνες είναι η ανάπτυξη άλγης που
πρασινίζει το νερό και τα τοιχώματα
και τον πυθμένα της πισίνας και
μαυρίζει ειδικότερα τους αρμούς
μεταξύ των αρμών ή των ψηφίδων...
[+] Διαβάστε περισσότερα >
Copyright © 2013 biotechnologiki.gr. Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος. Σχεδιασμός  ..:: DrWeb